Warning: mysql_real_escape_string(): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2 "No such file or directory") in /www4/a36/www.socialmediatr.com/web/blog/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /www4/a36/www.socialmediatr.com/web/blog/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786

Warning: mysql_real_escape_string(): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2 "No such file or directory") in /www4/a36/www.socialmediatr.com/web/blog/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /www4/a36/www.socialmediatr.com/web/blog/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786

Warning: mysql_real_escape_string(): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2 "No such file or directory") in /www4/a36/www.socialmediatr.com/web/blog/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /www4/a36/www.socialmediatr.com/web/blog/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786

Warning: mysql_real_escape_string(): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2 "No such file or directory") in /www4/a36/www.socialmediatr.com/web/blog/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /www4/a36/www.socialmediatr.com/web/blog/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786

Warning: mysql_real_escape_string(): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2 "No such file or directory") in /www4/a36/www.socialmediatr.com/web/blog/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /www4/a36/www.socialmediatr.com/web/blog/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786

Warning: mysql_real_escape_string(): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2 "No such file or directory") in /www4/a36/www.socialmediatr.com/web/blog/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /www4/a36/www.socialmediatr.com/web/blog/wp-content/plugins/statpress-reloaded/statpress.php on line 1786
Kayıtlı e-posta Sistemi İle Yasal Tebligat Elektronik Ortama Taşınıyor | SOSYAL MEDYA TÜRKİYE

Kayıtlı e-posta Sistemi İle Yasal Tebligat Elektronik Ortama Taşınıyor

August 30th, 2011

Kayıtlı e-posta Sistemi İle Yasal Tebligat Elektronik Ortama Taşınıyor

25 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete’de “Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile “Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ” yayımlandı. Bu düzenlemeler 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte bilgi toplumu hizmetlerinin hukuki hayatımıza girmesine olanak tanıyan hükümler içeriyor.

Yeni Türk Ticaret Kanunu Şirketlerin Bilgi Toplumu Hizmetlerini Hukuki Alanda Kullanmalarına Olanak Sağlayan Hükümler İçeriyor..

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK), her sermaye şirketinin bir internet sitesi açmasından tutun da, şirketin kanunen yapması gereken ilanların, kamuya açıklamalarının şirket internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmesinin zorunlu tutulmasından (01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girecek), şirket yönetim ve genel kurullarının elektronik ortamda yapılabilmesine değin bilgi toplumu hizmetlerini kullanabilmeyi içeren önemli yenilikler barındırıyor.

Noter yerine elektronik imza kullanarak kayıtlı e-posta sistemi üzerinden ihbar ve ihtarname yapılabilecek..

Ayrıca, yeni TKK’nın 18 inci maddesi 3 üncü fıkrasında; tacirler arasındaki, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbar veya ihtarların halen olduğu gibi noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla veya telgrafla yapılabileceği gibi güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılabileceği şeklinde bir yenilik de içeriyor. Böylece, halen noter aracılığıyla gerçekleştirilen ihtarnamelerin yeni TTK’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte elektronik imza kullanılarak karşı tarafın kayıtlı e-posta adresine yapılabilmesine imkan tanınmış oluyor. Tabi bu e-posta adresi alelade bir e-posta adresi olamıyor, belirli özellik ve nitelikleri taşıyan ve işleyişi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bir Yönetmelik ile düzenlenen kayıtlı bir e-posta adresi olması gerekiyor.

Ocak Ayında Tebligat Kanunu’nda Yapılan Değişiklikle 19.01.2013 tarihinden itibaren Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlere Elektronik Yolla Tebligat Yapılması Zorunlu Tutuldu..

Bu kapsamda hukuki altyapıdaki bir başka değişiklik de 19 Ocak 2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yapıldı. Bu Kanunla Tebligat Kanunu’na eklenen “Elektronik Tebligat” başlıklı 7/a maddesine göre, Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabileceği düzenlenirken, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu tutuldu. Tabi bu şirketlere elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde Tebligat Kanunu’nda belirtilen diğer usullerin kullanılması serbest bırakıldı.

Sermaye şirketlerine elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu 19.01.2013 tarihinde, elektronik tebligat ile ilgili diğer düzenlemeler ise 19.01.2012 tarihinde yürürlüğe girecek.

7201 sayılı Kanun kapsamındaki tüm tebligatın Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) vasıtasıyla yapılması zorunlu olduğundan aynı Kanunla Tebligat Kanuna eklenen bir geçici madde ile PTT’nin elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü teknik altyapıyı 19.01.2012 tarihine kadar kurarak faaliyete geçireceği düzenlendi.

Diğer taraftan, Yeni TTK’da kayıtlı elektronik posta sistemine ilişkin usul ve esasların BTK tarafından bir Yönetmelik ile düzenlenmesi öngörülmüştü.

İşte BTK yukarıdaki Kanun hükümleri uyarınca ilgili Yönetmelik ve Tebliği geçen perşembe (25.08.2011) Resmi Gazete’de yayımladı. Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik, kayıtlı elektronik posta sisteminin hukukî ve teknik yönleri ile işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Yönetmeliğe göre “kayıtlı elektronik posta (KEP)” hizmeti BTK tarafından yetkilendirilecek “kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı (KEPHS)” şirketler tarafından ve gerekli koşulları sağlaması halinde Tebligat Kanunu’na göre elektronik ortamda tebligat yapmaya yetkili kılınmış idare (PTT) tarafından verilebilecek.

Kayıtlı e-posta hizmeti verecek şirketlerin BTK tarafından yetkilendirilmiş olmaları gerekiyor..

Kayıtlı e-posta hizmeti vermek isteyen şirketlerin, anonim şirket şeklinde kurulmuş olmaları;  bilgi güvenliği, veri tabanı yönetimi, bilgisayar ağları ve veri koruması gibi alanlarda yeteri kadar teknik personel istihdam etmeleri; güvenli sistem ve cihazlar kullanmaları, bu sistem ve cihazlar ile bunların bulunduğu bina veya alanın korunmasını sağlamaları ve yetkilendirilmek üzere Yönetmelik ekinde yer alan belgeleri doldurarak 01.05.2012 tarihinden itibaren BTK’ya başvurmaları gerekiyor.

Kayıtlı e-posta adresi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ise yukarıda belirtildiği şekilde BTK tarafından yetkilendirilen KEPHS’lere başvurarak kayıtlı e-posta hesabı adreslerini temin edebilecekler. Kayıtlı e-posta adresleri gerçek kişiler tarafından kendi nam ve hesaplarına, hesap sahibinin tüzel kişi olduğu durumlarda ise tüzel kişinin yetkilendirdiği işlem yetkilisi tarafından tüzel kişinin nam ve hesabına kullanılacak.

Tebligat Kanunu elektronik yolla tebligatın, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağını kabul ediyor. Kayıtlı e-posta yönetmeliği ise hesap sahibinin ya da işlem yetkilisinin, KEP hesabına erişerek gelen iletileri kontrol etmesinin esas olduğunu, mücbir sebep hâlleri dışında KEP hesabına erişilmemesi durumunda o işgünü içinde gelen iletinin ertesi işgünü hesap sahibine ulaştığının ve okunduğunun kabul edileceğini düzenliyor. Burada resmi bir tebligat yapılması durumunda hukuki sonuç doğurmaya başladığının kabul edilmesi için Tebligat Kanunu’ndaki süreyi esas almak ve tebligatın muhatabın kayıtlı e-posta adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonuna kadar beklemek doğru bir yaklaşım olacaktır.

Kayıtlı e-posta hesaplarına ilişkin bilgiler hesap sahibinin onayını almak kaydıyla KEP rehberinde yayımlanacak..

Diğer taraftan, kayıtlı e-posta hizmet sağlayıcıları hesap sahiplerinin önceden onayını almak kaydıyla KEP hesabı bilgilerinden oluşan KEP rehberini oluşturacak ve tüm hesap sahipleri ve işlem yetkililerinin erişimine açık tutacaklardır.

Yönetmeliğe göre kayıtlı e-posta hizmet sağlayıcıları sundukları hizmetlere ilişkin ücretleri belirlemekte serbest bırakılmışlar, ancak, BTK’nin, rekabetçi ortam gerekleri veya tüketici haklarının korunması amacıyla KEP sistemi ile ilgili hizmetlere ait tarifeler için onaylama süreci işletebilmesi ve ücretlere alt ve üst sınır getirmesi hakkı saklı tutulmuştur.

KEP sisteminin süreç ve işleyişine ilişkin teknik kriterlerle KEPHS şirketlerinin kullanacağı sistem ve cihazlara ilişkin kriterler ise aynı tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile düzenlenmiş durumda.

Son olarak kayıtlı e-posta sistemine ilişkin usul ve esaslar hakkında Yönetmelik, Yeni TTK ile aynı tarihte 01.07.2012’de yürürlüğe girecek.

İlgili YazılarYapılan Yorumlar


cako eskenazi

08/01/2013 at 23:25 | Permalink

tebligatın elektronik ortamda eşitlik esaslarına uygun online olarak yapılmış olmasını, çağımızın gereği olduğuna inanıyorum. Bu güne kadar devam eden Noter vasıtası ile gönderilen tebligatların PTT ile zamanında teslim edilmemesi ,günlerce,notere git gel yaptırarak tebliğ şerhini alıncaya kadar günlerce bize eziyet çektirmektedir. ÖRNEK: İzmir Alsancak 21.ci Noterliğince 31.12.2012 tarihinde, İzmir Kemalpaşa adresine keşide ettiğim TB03271406472 Barkod nolu tebligatımın, bu güne kadar muhataba teslimi yapılmamıştır.PTT internet sitesinde ,Aynı İl içerisinde yapılan tüm tebligatların karşı taraf muhataba 1 iş günü içerisinde teslim edildiğine dair asılsız bilgi verilmektedir. yukarıdaki barkod sorgulamasında AYNI İL içerisinde 8 iş günü geçmesine rağmen hala muhataba tebliğinin yapılmadığı görülmekte olup, Gerçeğin hiç’ te PTT internet sitesinde belirtildiği gibi olmadığının kanıtıdır. Hülasa, tebligatların elektronik ortamda yapılması bizi çok mutlu edecektir.

BUFFET

09/01/2016 at 14:07 | Permalink

Merhaba

Ben birkaç petrol ve madencilik finansörler bir avukat önce imzalanan% 3 sözleşme faiz oranı Avrupa’da teklifi fon ile ortaklık duyuyorum.

Sana 50 milyon 5 milyon arasında bir kredi vermek için hazırım (Biz Avrupa’da bizim ofiste oldukça çevrimiçi anlaşma yok.)

Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın.

Yorum Yap